Intressanta platser – Sevärt

JönköpingSevärdhet

När Pilgrimen närmar sig Junaköpung - Jönköping - vandrar han på historisk mark. Jönköping fick sina stadsprivilegier 1284 av kung Magnus Ladulås. Det var en viktig knutpunkt för handel och sjöfart. Hit red kungarna på sin Eriksgata och här fanns under ett par hundra år ett mäktigt franciskankloster.

Klostrets inflytande märks fortfarande i gatunamn som Klostergatan, Kapellgatan, Munkgatan. Det var vid Munksjön som klostret, invigt 1283 låg. Med munkarna kom kunskapen om både odling och läkedom. Här fanns Helgeandshus (sjukstuga, fattigstuga) och Sankt Örjans kapell samt ett själakapell huvudsakligen använt för själamässor för avlidna. Viktor Rydberg, Jönköpings store diktarson skrev: ”Jönköpings kloster hörde inte till de största i riket men dess hushållning var blomstrande av det inte endast genom andras fromma gåvor utan även genom brödernas egna arbete. Närmast kring klostret  (ungefär där länsstyrelsen idag ligger) var en trädgård. Söderut vid Munksjön låg ett av bröderna drivet tegelbruk. Åkrar och ängar ägde de och skötte både på denna och andra sidan av Munksjön.”

Fredsförhandlingar ägde rum i klostrets kapitelsal 1357 med hertig Albrekt av Meckelburg som medlare mellan kung Magnus och sonen Erik som krävde rätten till kronan. 1466 var  klostret  åter plats  för fredsförhandlingar mellan Sverige, Norge och Danmark.

Trots att Gustav Vasa hade utfärdat skyddsbrev för klostret firades den sista katolska mässan år 1544 i klostrets kapell, sedan Gustav Vasa brutit med Rom. 1990 återkom franciskanerna till Jönköping. Den katolska församlingen, Sankt Franciskus församling, grundades 1946 av överlevande från koncentrationslägret Auschwitz och den nuvarande kyrkan på Torpa invigdes 1976.

 

Smålands Jerusalem

Jönköping har kallats Smålands Jerusalem, en bygd starkt präglad av väckelserörelser. Frikyrkligheten är betydande med många församlingar och det är tätt mellan missionshus, kapell och olika kyrkor. Idag finns också etablerade kyrkor från andra länder och kulturer som ex. Österns assyriska kyrka som köpt Johanneskyrkan av metodistförsamlingen.

Jönköping kan både vara mål och utgångspunkt för pilgrimsvandringen.

 

Dag Hammarskjöld

Dag Hammarsköld föddes 1905 och bodde de första åren på Östra Storgatan 91 (Husets baksida vetter mot Strandpromenaden och har Korskyrkan som granne). Hammarskjöld skrev Vägmärken, en inre guidebok, där ett av vägmärkena lyder ”Den längsta resan är resan inåt”. 1953 utsågs Hammarskjöld till FN:s generalsekreterare och avled 1961.  På en minnesplatta vid födelsehemmet finns en text som Dag Hammarskjöld, 9 år, skrev: 

Lev så, att i din sista stund alla andra gråta
Och du är den ende, som icke har en tår att fälla!

Vid Länsmuseets entré finns Dag Hammarskjölds plats.

 

Rosenlunds bankar

I anslutning till strandpromenaden börjar naturreservatet Rosenlunds bankar, en 1.8 km lång och 100 m bred sträcka mellan Jönköpingsviken och Huskvarnaviken. Strandbrinken där vandringsleden går är ca 30 m hög och tvärt avhuggen mot Vättern.

 

Östra Vätterbranterna

Franciskusleden följer Östra Vätterbranterna som sträcker sig från Tenhult i söder till Omberg i Östergötland. Den kraftigt kuperade  terrängen i området ligger till grund för dess höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. Östra Vätterbranterna utgör ett av landets  viktigste områden för att bevara den biologiska mångfald som framförallt är knuten till  ädellövträd som ask, alm, lind och ek.

 

HuskvarnaSevärdhet

Vattenfallen i Huskvarnaån har givit kraft till olika verksamheter utmed ån. Här har funnits ett krutbruk som bidrog till att underhålla Sveriges anseende som stormakt. En kraftig explosion 1792 gjorde slut på tillverkningen då 34000 kg krut sprang i luften. 1877 kom Wilhelm Tham till Huskvarna och blev brukspatron. Husqvarna Vapenfabrik utvecklades till storindustri  med tillverkning av jaktvapen, symaskiner, spisar, gjutgods cyklar, motorcyklar mm. Vapenfabriken bekostade byggandet av Huskvarna kyrka som stod färdig 1908. Kyrkan som är av trä har ritats av vapenfabrikens byggnadsingenjör Birger Damstedt. Vattenfallen i Huskvarnaån har en fallhöjd på 116 m. 

Huskvarna var tidigare en del av Hakarps församling. Vissa delar av terrängen i Hakarp ligger mer än 200 m över Vätterns yta. Hakarps kyrka är uppförd 1694 och är en korskyrka av sten med tornet i byggnadens mitt. Innertakets måningar, utförda 1729 av Edvar Orm, är omtalade och sevärda. Ett triumfkrucifix från 1200-talet är bevarat från en tidigare träkyrka. Altartavla och predikstol är från 1636.

 

BrunstorpSevärdhet

Söder om motorvägen ligger Brunstorps Wärdshus och bad. Norr om motorvägen inom Huskvarnabergens naturreservat ligger Brunstorps gård, 40-50 m över Vättern som är 89 m över havet. Gården Brunstorp inköptes på 1300-talet av Linköpingsbiskopen Markusson och övergick till staten på 1500-talet och 1953 till dåvarande Huskvarna stad. På Brunstorp finns idag bla en fruktträdsbank med 130 sorters äpplen, 30 sorters päron och ett 20-tal sorters körsbär och plommon.

 

Vista kulle

Vista kulle naturreservat utgörs av en över Vätterns yta 150 m hög kulle mellan Vättern och Landsjön. Här finns vidsträkt utsikt över Vättern, Landsjön och Skärstadsdalen. På toppen finns resterna av en fornborg från 400-500-talet och en offerkälla som aldrig sinar. Under senare år har Jätten Vist haft sin boplats på Vistakulle. Bäst ser man idag Jätten Vist i konstnären Kalle Örnemarks träskulptur utmed E-4 vid Huskvarna.

 

Skärstadalen

Skärstadalen, en bördig jordbruksbygd, är en av länets tidigast koloniserade och uppodlade bygder. De förhistoriska lämningarna är många, från såväl bronsåldern som järnåldern.

Landsjökyrkan - HembygdsmuseumSevärdhet

Vid Landsjön i Kaxholmen ligger Landsjökyrkan invigd 1984. På korväggen finns ett uppståndelsekrucifix tillverkat av Eva Spångberg. På andra sidan vägen ligger Skärstad Hembygdsmuseum med bla ånglok till ”trådrullartågen” (smalspåriga tåg) som år 1894-1935 rullade mellan Jönköping - Vireda. Järnvägen som skulle ansluta till stambanan blev aldrig färdigbyggd. I bygden finns också flera stora frikyrkoförsamlingar anslutna till Svenska Alliansmissionen, Svenska Missionskyrkan och Pingströrelsen.

 

Skärstad kyrkaSevärdhet

Skärstad kyrka är byggd i nyklassisk stil och invigdes 1827 av biskop Esaias Tegnér och i folkmun kallad ”Tegnérlada”. På samma plats har legat kyrkor sedan 1400-talet. I kyrkan finns en guldskimrande mosaik av konstnären Bo Beskow, vars farfar var kyrkoherde i Skärstad. Bo Beskow var son till Elsa Beskow!


ÖlmstadSevärt

Ölmstad kyrka är troligen uppförd under andra hälften av 1100-talet, en tid då många kyrkbyggen tillkom som en följd av cisterciensermunkar som grundat kloster i Nydala och Alvastra. I kyrkan finns två skikt av målningar från 1400-1600 talet. Ölmstad har inte bara haft förbindelse med Alvastra utan även med klostret i Vadstena. Därifrån utgick under senmedeltiden ”den Birgittinska rörelsen som betydde en föryngring av det andliga livet i Linköpings stift”, dit Ölmstad då hörde. En del Ölmstadbor anslöt sig till ”rörelsen” och vallfärdade till Vadstena. Pilgrimer till eller från klostret övernattade på gårdar i Ölmstad. Flera gårdar skänktes till klostret. Väckelserörelsen under 1800-talet har också gjort Ölmstad till en starkt frikyrklig bygd. Runt Ölmstads kyrka finns kyrkstallar, lantbruksmuseum, kyrkomuseum, prästgård, församlingshem och sockenstuga.

 

Wettershus RetreatgårdSevärdhet

Wettershus byggdes som sommarbostad och atelje av Jönköpingskonstnären Gunnar Zilo. 1966 invigdes Wettershus som en ekumenisk retreatgård, vackert belägen med utsikt över Vättern. Retreaten erbjuder en kravlös miljö med avskildhet, tystnad, meditationer, andakter och vägledning. Pilgrimen finner en vacker rastplats med tillgång till kapell och gästrum.

 

Ölands brygga

I anslutning till Wettershus med nittio meters nivåskillnad låg tidigare "Ölands brygga". Idag finns en vacker strand och båthus kvar. Ölands brygga var en av flera ångbåtsbryggor utmed östra Vättern, bla vid Gisebo, Röttle, Gränna som möjliggjorde transporter från byarna till marknadsplatser i Jönköping och Gränna. Vid Ölands brygga landsteg ibland Per Brahe på sina reser i Grevskapet. 


Västanå naturreservatSevärdhet

Strax efter Ölands brygga sträcker sig Västanå naturreservat utmed Vätterstranden fram till Röttle. Här finns en riklig vårflora med blå-, vit- och gulsippor, ramslök, tibast och vätterosen. Här finns vacker ek- och bokskog.

 

RöttleSevärdhet

Röttle by vid ”den rytande forsen” har anor från tidig medeltid. Ett brev från 1279 omtalar att Nydala kloster hade malningsrätten vid Rytlofors kvarn. Den mest intressanta perioden började när Per Brahe dy 1641 inköpte Västanå med rätten till Röttle ström. Här anlades bl.a. pappersbruk och vapensmedja och ett flertal hantverkare etablerade sig. 1800-talet innebar en ny industriperiod med flera kvarnar, sågverk, järngjuteri, oljeslageri, vågfabrik, snustillverkning och ölbryggeri. Jerusalems kvarn och Rasmus kvarn finns kvar idag, liksom bla Röttle brygga och en småbåtshamn. 

 

GrännaSevärdhet

Gränna grundades 1652 av Per Brahe dy. Braheättens stora inflytande på bygden har lämnat sina tydliga spår. Det har också Amalia Eriksson, en fattig änka som 1859 ansökte hos stadens Magistrat om att få öppna bagerihantering och tillverka polkagrisar. Amalia står staty i södra parken och polkagrisbutikerna är idag många. I Gränna bevaras också minnet av ballongfararen Andrée vars nordpolenfärd tragiskt slutade med döden för Andrée  och hans två följeslagare.

Gränna kyrka är byggd på delar av murverk från 1100-talet. Nuvarande kyrka med yttre stil i nybarock är från 1895 för att vara ”en rastplats på jorden för mötet med Gud”. I Gränna finns liksom i Kaxhomen ett krucifix av Eva Spångberg.

Grenna Kulturgård utmed Brahegatan inrymmer lokalhistorisk utställning, polarutställning, turistbyrå och bibliotek. I kulturgården finns en väggmålning av konstnären Georg H Trapp (visas genom receptionen) som tillhörde motståndsrörelsen i Tyskland och efter fångenskap i koncentrationsläger kom till Norge 1945 och året därpå till Gränna. Trapp har smyckat flera kyror, bla Gränna Missionskyrka och Stava Missionshus.

Till Grännaberget med kaffestuga och friluftsmuseum kan man komma med hjälp av 245 trappsteg.

 

Visingsö

Med färja och båt går det att komma till Visingsö och där bla göra en dagsvandring till Brahekyrkan, Kumlaby kyrka, Missionskyrkan och ruinen av ett Laurentiikapell. Fornlämningarna är många och på södra udden finns rester av Näs, Sveriges första kungaborg och vid hamnen ligger Per Brahes Visingsborg. På Visingsö finns möjlighet att hyra cykel eller åka remmalag.

 

UppgrännaSevärdhet

Norr om Uppgränna, ca 500 m, mot Duvebo vid Holavedsledens början ligger Källberga gård. Vid gårdens grindstolpar finns också två stenar resta, dels en runsten  från 1000-talet och dels en minnessten över Heliga Korsets kapell som byggdes åren före 1450 och som revs 300 år senare. ”Capella in Holaved” som uppfördes av franciskaner var en liten träbyggnad med kor och långhus, ett par blyinfattade fönster, järnsmidda kors höjde sig över takåsen. I Hembygdsföreningens årsbok 2003 berättas om en runsten som står ”vid tidigare Eriksgatuleden jämte S:ta Gertruds kapell, byggt till heliga kung Magnus Ladulås ära och fattiga pilgrimer till hugnad och glädje som där åter eller fram far. Vid S:ta Getruds källa har ´offrats pengar och annat mehra´.”

I anslutning till kapellet ligger också ”Kretti Li” vilket syftar på Kristi lidandes väg, Via Dolorosa, som leder upp till Kalvariberget, där Kristi kors restes. Från Jerusalem tog återvändande korsfarare idén med korsvandringar.

I dikesrenen mellan Gränna och Uppgränna finns en minnessten över garvaremästare Carlsson som mördades av drängen Wille Tolft, vilken blev den siste som avrättades medelst halshuggning vid Galgen 1864.

Från Uppgränna leder en stig upp till Brahehus, som uppfördes 1638-1650 som ett av Per Brahes tre slottsborgar. Brahehus går också att nå från Gränna via Sjukhusgränd (norra utfarten i Gränna), Skarpabacken och Vretaholmsvägen.

 

Holavedsvägen

Den  nuvarande turistvägen mellan Gränna och Ödeshög är egentligen en uträtning av den gamla ”Holavägen” som leder genom Holavedsskogen i gränstrakten mellan Östergötland och Småland. Här på historisk mark red kungen på sin eriksgata. Enligt upplandslagen från 1200-talet skulle östgötarna ledsaga kungen på hans eriksgatan in i halva Holvedsområdet, I Ödeshög går Västra Holavägen utmed Storgatan och här finns också en av de tre Brahestenar som är placerade utmed den medeltida vägen.

 

Narbäck och HolkabergSevärdhet

Vid gränsen Småland-Östergötland ligger Narbäck och 2 km norr om Östgötagränsen Holkaberg, en f.d. gästgivargård, den tidens rastställe utmed Holavedsvägen. I anslutning till vägen och  Vätterns branter finns nu Holkaberg och Narbäcks naturreservat på gammal kulturmark med markerade leder och utsiktsplatser.

 

StavaSevärdhet

Stava Missionshus, visar sig vara ett stort missionshus från 1921 . Redan 1866 byggdes det första missionshuset som ett resultat av en väckelsvåg i bygden. Varefter väckelsen spred sig bildades missionsförsamlingar och missionshus bygdes runt om i byarn och socknar. Fondmålningen i Stava är gjord av Georg Trapp, tysk lägerfånge och flyktning bosatt Gränna.                                     

 

Vida Vättern

Motell och restaurang med vacker utsikt över Vättern. Här finns också enklare sommarrum för pilgrimer.

Den som 1 km norr om Vida Vättern vill göra en avstickare till byn Stavreberg finner en liten stenkyrka som är 4 m lång och 2 m hög. Stenkyrkan byggdes av ett par pojkar 1852. Stavreberg ligger 2 km från leden. En skylt visar vägen till "Stenkyrkan".

 

Kråkeryds och Stora Lunds naturreservatSevärdhet

Nära Ödeshög går Franciskusleden genom två vackra natur- och ”kustlandskap” vid Vätterns strand. Här finns rik flora och storslagna utsiktsplatser och även vindskydd. I Stora Lund finns ett vindskydd som tidigare var militär observationsplats. 1 km från rastplats och bad finns golfbana och restaurang. I Vätterrummet finns information om Vätterns marina liv och akvarier.

 

Ödeshög Sevärdhet

Franciskusleden följer Östgötaleden förbi Orrnäs gård och vidare norrut utmed Vättern. Den som  vill göra en avstickare till Ödeshög finner vid södra infarten kyrkornas gemensamma bokcafé Lovisa, tel 0144-31361. I centrum är kyrkplatsen från 1100-talet.

Ödeshögs kommun välkomnar med devisen Rum för själen och har många historiska sevärdheter; "Himladrottningen från Heda", Rökstenen, Fågelsjön Tåkern, Omberg, Alvastra, Ellen Keys Strand.

 

HästholmenSevärdhet

Hästholmen var under 1100-och 1200-talen en populär landstigningsplats för sjöfarande från Västergötland och Visingsö, och under 1300-talet en betydande stad och tingsplats. Idag finns bl.a. gästhamn, camping och restauranger.
Strax utanför hamnen gick år 1918 ångaren Per Brahe under med man och allt. Ombord fanns konstnären John Bauer med hustru och sonen Putte.

 

Kulturvägen – Det medeltida Alvastra

Vid sex informationstavlor ges möjlighet att bekanta sig med Sverkersgården, en av Sveriges två kryptkyrkor, en stenkammargrav, ”det gåtfulla sverkerskapellet”, Ellen Keys Strand, Ålebäcksravinen där bl.a. munkarna hämtade lera för sin tegeltillverkning, Sverkersstenen på den plats där kung Sverker d.ä. dräptes på väg till julottan i V. Tollstad kyrka.


Ellen Keys Strand

Författarinnan och frihetskämpen Ellen Key var starkt engagerad i arbetarrörelsen, fredsrörelsen och kvinnliga rättigheter. 1910 flyttade hon in på Strand och tillbringade där sina 16 sista år.  ”Strands vackraste plats är solbadet där den gröna bronskopian av Lyssnaren i år stått omslingrad av rödblommande krasse. Med sitt lyfta finger manar han städse till lyssnandets andakt.”

 

AlvastraSevärdhet

Alvastra var det första första cistercienserkloster som byggdes i landet (samtidigt uppfördes Nydala kloster). Kung Sverker och drottning  Ulfhild kallade en abbot och 12 munkar till Sverige för att genomföra ordens etablering år 1143. Klostret var det äldsta i Östergötland och utvecklade så småningom flera dotterkloster bl.a. i Varnhem och Viby. Alvastra var ett viktigt lärocentrum och hade i slutet av medeltiden ett av landets största bibliotek. I Alvastra klosterkyrka begravdes år 1344 Ulf Gudmarsson, Heliga Birgittas make.